Sabiar Shaikh

Sabiar Shaikh

Research Fellow
Theoretical Physics
2254 3194
sabiarshaikh @ imsc . res . in
RSA 14