Immovable Property Returns of Group A Officers for the year 2014-IMSc

S.No.Name of the Person
1 V. Arvind
2 R. Balasubramanian
3 Romesh K Kaul
4 S. Kesavan
5 V.S. Sunder
6 Krishna Maddaly
7 Date Ghanashyam Dattatraya
8 S. Kalyana Rama
9 Kamal Lodaya
10 Meena Bhaskar Mahajan
11 Nagaraj D.S.
12 K.N. Raghavan
13 Rahul Sinha
14 Parameswaran Sankaran
15 C.R. Subramanian
16 Venkatesh Raman
17 Vijay Kodiyalam
18 Sitabhra Sinha
19 Nita Sinha
20 Amritanshu Prasad
21 Jaya N Iyer
22 Sanatan Digal
23 Rajesh Ravindran
24 Saket Saurabh
25 Sankaran Viswanath
26 Satyavani Vemparala
27 Sibasish Ghosh
28 Anilesh Mohari
29 Rahul Siddharthan
30 Sanoli Gun
31 Sujay Krishnan Ashok
32 Venkata Suryanarayana Nemani
33 Partha Mukhopadhyay
34 Manjari Bagchi
35 Pinaki Chaudhuri
36 Areejit Samal
37 Ganesh Ramachandran
38 Syan Bhattacharya
39 S Vishnu Prasad
40 Gayatri E
41 R Indra
42 T.V. Vasudevan
43 K.P. Shankaran
44 N. Seenivasaraghavan
45 Usha Otheeswaran
46 G. Ashfack Ahmed
47 S.M. Parijatham
48 M. Geetha
49 Babu B
50 G. Subramoniam
51 M. Paul Pandian
52 S. Mohan
53 M. Sundar
54 P. Usha Devi
55 Maruthu Pandiyan B