Rahul Pandit IISc, Bangalore

Sriram Ramaswamy, IISc, Bangalore

Chandan Dasgupta IISc, Bangalore

Srikanth Sastry JNCASR, Bangalore

Umesh Waghmare JNCASR, Bangalore

Shobhana Narasimhan JNCASR, Bangalore

S. Balasubramanian JNCASR, Bangalore

Rama Govindarajan JNCASR, Bangalore

Madan Rao RRI and NCBS, Bangalore

Abhishek Dhar RRI, Bangalore

Mustansir Barma TIFR, Mumbai

Deepak Dhar TIFR, Mumbai

Sudeshna Sinha IMSc, Chennai

Sitabhra Sinha IMSc, Chennai

P.B. Sunil Kumar IIT Madras, Chennai

Surajit Sengupta SNBNCBS, Kolkata

Prabal K. Maiti IISc, Bangalore

Rahul Siddharthan IMSc, Chennai

Goutam Tripathy IoP, Bhubaneswar

S.S. Manna SNBNCBS, Kolkata

D. Chowdhury IIT, Kanpur

R. Rajesh IMSc, Chennai

Ronojoy Adhikari IMSc, Chennai

Satyavani Vemparala IMSc, Chennai